Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 [postanowienia ogólne]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady: 
 1. przetwarzania danych osobowych podanych w Formularzu rejestracji umieszczonym na stronie internetowej: www.ofair.io;
 2. przetwarzania danych osobowych związanych z korzystaniem z Ofair;
 3. wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej: www.ofair.io
 1. OFAIR Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Żurawiej 71, 15-540 Białystok, prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855546, NIP: 9662142471, REGON: 38680105700000, jest Administratorem Danych osobowych wobec Danych osobowych:
 1. podanych w celu otrzymania ofert handlowych oraz materiałów informacyjnych i marketingowych w przypadku zaznaczenia takiej zgody;
 2. wobec Danych osobowych związanych z korzystaniem z Ofair potrzebnych do zawarcia umowy i jej realizacji dotyczących Przedstawicieli Firmy oraz Użytkowników.
 1. Niniejsza Polityka Prywatności, stanowi dokument powiązany z Regulaminem Ofair. 
 2. Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. 
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz. Urz. UE L 119, s.1) ) (“RODO”) oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 4. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [[email protected]].
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Administrator Danych osobowych nie przesyła ich poza teren Unii Europejskiej.
 6. Udostępnione dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator Danych Osobowych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

  § 2 [prawa osób, których dane osobowe przetwarza Administrator Danych Osobowych]
 1. Administrator Danych osobowych informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do:
 1. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Zgodę można cofnąć poprzez kontakt z Administratorem Danych osobowych pod adresem e-mail: [[email protected]];
 2. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.
 1. Jeśli dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż zgoda, Administrator Danych Osobowych może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi. 
 2. Cofnięcie udzielonej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  § 3 [zasady przetwarzania danych osobowych – oferta handlowe oraz materiały informacyjne i marketingowe]
  1. Uzyskanie oferty handlowej oraz materiałów informacyjnych i marketingowych związanych z Ofair jest możliwe po zapoznaniu się z Polityką Prywatności, a następnie po zaznaczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymanie ww. informacji i materiałów.
 • Otrzymywanie informacji i materiałów wymaga podania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do celu, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
 • Dane osobowe do powyższych celów będą przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO.
 • Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, będą przechowywane przez okres 1 (jednego) roku, chyba że zgoda w tym czasie zostanie cofnięta.

  § 4 [zasady przetwarzania danych osobowych – korzystanie z Ofair]

 

 1. Korzystanie z Ofair wymaga podania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika. W przypadku, gdy Usługodawca jest osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą do zawarcia Umowy konieczne jest podanie następujących danych: firmy (zawierającej imię i nazwisko przedsiębiorcy), adresu prowadzenia działalności, numeru NIP. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji Umowy. Usługobiorca może ponadto podać inne dane umożliwiające kontakt np. numer telefonu.
 2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane: 
 1. w celu zawarcia i wykonywania Umowy zawartej z Firmą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO;
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO;
 1. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej podanych celów. 

  § 5 [ciasteczka – pliki cookies]
 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym osób korzystających ze strony www.ofair.io zazwyczaj używane przez stronę do rozpoznania urządzenia tej osoby przy ponownych jej odwiedzinach.
 2. Strona internetowa:
 1. zapisuje pliki cookies na urządzeniach odwiedzających ją internautów;
 2. stosuje dwa rodzaje plików cookies: 
 1. sesyjne (pliki tymczasowe), które przechowywane są w urządzeniu internauty do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania,
 2. stałe, które są przechowywane w urządzeniu internauty przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez internautę.
 1. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować obsługę cookies lub każdorazowo uzyskać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
OFAIR Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w wysokości 991 270,39 PLN na realizację projektu nr POPW.01.01.02-20-0061/21-00 , pn. „Rozpoczęcie działalności poprzez wejście na rynek z aplikacją Ofair”.

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania IT - interaktywnej aplikacji Ofair - oraz wprowadzenie jej na rynek przy akompaniamencie działań marketingowych.

Efektem realizacji Projektu będzie zaawansowana technologicznie aplikację, która swoimi funkcjonalnościami będzie przewyższać inne dostępne rozwiązania. Przewaga konkurencyjna wynikać będzie z kilku kluczowych aspektów: jest to pierwszy tak kompleksowy produkt na rynku, który skupia się na konkretnym wycinku życia biznesowego. Dzięki praktycznemu podejściu do rozwiązania przełoży się ono znacząco na optymalizację procesu sprzedażowego.

Całkowita wartość projektu: 1 212 360,31 PLN.